Våra tjänster

På Formea arbetar vi främst med fyra stora områden.

Organisationsutveckling

En organisations förmåga att anpassa sig till rådande omgivning är avgörande för dess framgång. Denna förmåga beror till stor del på medarbetarnas delaktighet som i sin tur kräver strategiska och taktiska förmågor hos ledarna.

Vi hjälper ledningsfunktioner att skapa stabila förutsättningar där en effektiv företagskultur kan växa och där varje medarbetare förstår och kan bidra med sin kompetens. Ett utvecklingsarbete inleds vanligtvis med en nulägesanalys där vi identifierar områden i behov av förbättring.

Därefter formulerar vi ett program med olika insatser som exempelvis kan innehålla individuellt ledningsstöd, grupputveckling, föreläsning och verksamhetsplanering.

Teamutveckling

Vårt arbete innebär att vi tillsammans med ledning och medarbetare konkretiserar verksamhets- och affärsmål där dialogkompetens är en av grundpelarna för samverkan. 

Grunden för ett effektivt och produktivt arbete handlar om att ta till vara medarbetarnas personliga resurser. Detta förutsätter att det finns ett gott arbetsklimat. Vi fokuserar därför på att förmedla verktyg kring hur förändringsarbete kan genomföras parallellt med det dagliga arbetet och hur man skapar motivation för detta.

Vi stödjer organisationen hela vägen, från omvärldsanalys till varaktig förändring i vardagen. Insatserna utformas tillsammans med kunden och kopplas till verksamhetens övriga interna och externa processer.

Ledarskap och konsultation

Formea utvecklar och genomför ledarutvecklingsprogram, stödjer ledningsgrupper och ledare vid implementering av strategiska beslut. Vägledning av våra konsulter ger en djupgående, spännande och ibland omvälvande process som skapar bestående effekter.

Målet är att ledaren utvecklar sin förmåga att hantera komplexa processer och tar ansvar för sin inverkan på andra människor och organisationen i stort. Som ledare ställs man ofta inför både professionella och personliga utmaningar.

Vid individuell konsultation är vår roll att assistera dig i arbetet med att klargöra och utveckla det du vill och önskar, utveckla din insikt i hur du kan hantera aktuella situationer och stärka de färdigheter du behöver i ditt ledningsarbete.

Rekrytering

Ett alltmer flexibelt och rörligt arbetsliv innebär ofta ett återkommande rekryteringsarbete. Att finna rätt kompetens handlar dels om formell yrkeskompetens och erfarenhet och dels att finna en person som har personliga egenskaper för den specifika tjänsten i organisationen.

Det är betydelsefullt att urvalsprocessen genomförs på ett noggrant och professionellt sätt för att organisationen ska kunna nå sina affärs- och verksamhetsmål.

Vi erbjuder helhetslösningar och stödjer er i rekryteringsarbetet, från kompetenskravanalys till genomförande av rekryteringsprocessen med personlighets- och begåvningstester, referenstagning, djupintervju och bedömning. Vi erbjuder självklart även delar av denna rekryteringsprocess.

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig till Formea för att få hjälp med en specifik frågeställning eller ett ärende. Om vi inte kan svara på din fråga så har vi ett brett kontaktnät och kan slussa dig vidare.

    Arrow-up